Kunngjøring - vedtatt detaljregulering for 201601 Rondeblikk bolig- og hyttefelt

Kommunevåpen

Kommunestyret vedtok i møte 14.12.2017, sak 44/17, 201601 Detaljregulering for Rondeblikk bolig- og fritidsområde.

 

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

 

Saksdokumenter: 

Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, samlet saksfremstilling og andre sentrale saksdokumenter er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

 

Dokumentene vil også være tilgjengelig på kommunens servicekontor i perioden frem til klagefristen utløper. Ønske om kopi av dokumentene rettes til servicekontoret enten per telefon: 624 91 000 eller postmottak@folldal.kommune.no

Eventuelle klager: 

I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved dette brevet og planvedtaket blir kunngjort i Østlendingen 22.12.2017. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 18.01.2018.

 

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort jmf. forvaltningsloven § 42.

 

Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

 

Erstatning/innløsning:  

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

 

Dokumenter: 

Samlet saksfremstilling 

Vedtatt plankart 

Planbestemmelser 

Planbeskrivelse 

ROS-analyse 

 

Publisert av: Elise Streitlien Olsen
22.12.2017