Bolig og eiendom

Bolig og eiendom bygging

 

Gisline - NØGIS

 

Les mer om

Kommunekart-App
 

Nyheter

plan- og bygningslovenKommunen minner om at alle tiltak som ifølge plan- og bygningslovens § 20-5 er unntatt fra søknadsplikt SKAL meldes inn hit så snart de er ferdigstilt. 

 

Kommunen har siden denne forenklingen trådte i kraft sommeren 2015, registrert få slike tiltak i matrikkelen. Byggesaksavdelingen tror enkelte glemmer eller antar at det er unødvendig å melde inn slike tiltak. Det er derfor riktig å minne om at alle slike tiltak, når de er ferdige, skal meldes inn til kommunen på eget fastsatt skjema. Dette meldingsskjemaet (blankett nr. 5188) finnes under selvbetjeningen på kommunens hjemmeside. Der kan også den elektroniske varianten benyttes.

24.10.2017

FlyttingDet er mange som får varsel om at posten er forsinket på grunn av manglende veiadresse.

 

Melding om flytting eller adresseendring skal gjøres til Folkeregisteret for privatpersoner og til Brønnøysundregistrene for foretak. I tillegg må Posten bli varslet om endring i postadresse.

 

ByggereglerKommunen finner det nødvendig med en presisering vedrørende forenklingen av byggereglene som trådte i kraft den 1. juli nå i år.

Kommunen har fått flere spørsmål fra hytteeiere, om de nå bare kan sette opp nye bygg og tilbygg innenfor de nye rammene som ble innført i plan- og bygningsloven, uten at kommunen først må godkjenne dette.

16.09.2015

Folldal kommune har nå gått over til veiadresser. Alle med eiendom i Folldal kommune har tidligere fått varsel om ny veiadresse for sin eiendom. For at foretak som er registrert i Brønnøysundregistrene skal få oppdatert sin adresse med den nye veiadressen, må det enkelte foretak selv varsle Brønnøysundregistrene om adresseendringen. Informasjon om dette finner du på Brønnøysundregistrene sine hjemmesider: http://www.brreg.no/ under valget «Registrering eller endring».

Er dere i tvil om hva den nye veiadressen er, kan dere ta kontakt med Folldal kommune ved Synnøve Kjønsberg:

Epost: synnove.kjonsberg@folldal.kommune.no  - Tlf: 488 82 865

04.09.2015

Kartverket og Stedsnavnstjenesten for Østlandet og Agderfylkene har reist navnesak i Folldal kommune. Informasjon om navnesaken og hvilke navn det er reist navnesak for finner du ved å følge linken nedenfor. Det er Kartverket som vedtar skrivemåten for disse navnene, men kommunen har rett til å uttale seg i saken. Kommunen ønsker derfor innspill på navnene og deres skrivemåte fra kommunens innbyggere som har særlig tilknytning til navnene.

 

Vi ber om at innspill på navnene og deres skrivemåte sendes Folldal kommune innen 18.09.2015. 

 

Les brevet fra Kartverket 

Navneliste 1 

Navneliste 2 

Navneliste 3 

03.07.2015

ByggesakFra og med 1. juli forenkles byggereglene.

 

Les her hva dette betyr for deg

29.06.2015

I forbindelse med overgang til vegadresser oppdages det at mange har glemt å melde flytting innad i kommunen. Du kan sjekke din folkeregistrerte adresse på https://www.altinn.no/. Den folkeregistrerte adressen skal stemme overens med den vedtatte vegadressen varslet av kommunen. Er du leietaker skal du ha blitt varslet av utleier hvilken vegadresse huset du bor i har fått. Riktig husnummer kan du også finne på kommunes kartløsning.

 

Informasjon om melding om flytting og adresseendring finner du her:
- Flyttemelding til folkeregisteret - http://www.skatteetaten.no/ 
- Melding om adresseendring til posten - http://www.posten.no/ 

For spørsmål ta gjerne kontakt med Folldal kommunes kontaktperson angående vegadresser: Synnøve Kjønsberg,  tlf (tirsdag, torsdag og fredag): 488 82 865
Epost: synnove.kjonsberg@folldal.kommune.no

27.03.2015

Tilvisningsskilt

I henhold til «Adresseveileder» fra Statens kartverk er hensikten med skilting av husnummer at det skal være lett å finne fram for de som ikke er kjent, utrykningskjøretøyer og for posten. Skiltene skal være godt synlige og plassert der hvor trafikantene forventer å finne dem. Det skal ikke være tvil om hvilket hus som har det aktuelle husnummeret. Folldal kommunes generelle anbefaling er at både hus  og postkasse merkes med husnummer. Der huset ikke er synlig fra veien det er adressert til, anbefales det at avkjøringen til huset (da er som regel postkasse/postkassestativ/grindstolper etc. aktuelle å bruke) også merkes med husnummeret. Andre plasseringer kan vurderes der dette er mest hensiktsmessig. 

 

I henhold til matrikkelforskriftens § 57 er det eier, fester og tiltakshaver som har ansvar for at den enkelte bygning og eiendom blir merket med husnummer.  

 

05.02.2015

VegadresseUtsendelse av varsel og vedtaksbrev: 

Det er nå sendt ut brev med varsel og vedtak om nye gateadresser i Folldal kommune. Vedtaket er sendt til hjemmelshaver for eiendommen bygningen står på. For eiendommer med flere hjemmelshavere er det ved en feil kun sameieren som kommer først i alfabetet som har fått tilsendt varsel. Øvrige hjemmelshavere vil ikke bli varslet. Vi beklager dette og er det hjemmelshavere som ikke har fått brev som ønsker dette ettersendt, kan kommunen ved adressekontakten kontaktes. Se nedenfor for kontaktinformasjon.

Det er hjemmelshavers plikt å varsle eventuelle leietakere om den nye gateadressen.

(Klikk på overskriften for å lese hele meldingen!) 

27.01.2015

SkiltArbeidet med gateadressering i Folldal kommune er nå i ferd med og fullføres. Hjemmelshavere vil i løpet av januar 2015 få oversendt brev med vedtak om ny gateadresse. Nedenfor er litt utfyllende informasjon om bl.a. bakgrunn for adresseringen, prinsipper som er brukt ved nummertildeling og skilting.

I hovedsak er hele kommunen gateadressert med unntak av noen få eiendommer. Dette er eiendommer hvor det kreves opprydding i bygning- og eiendomsinformasjonen i matrikkelen før gateadresseringen kan gjennomføres.

Les mer; Info om gateadresseringsarbeidet

22.01.2015

FerdigattestI 2010 ble plan- og bygningsloven endret. Enkelte tiltak som før ble omsøkt som «melding om tiltak», ble erstattet med søknader om tiltak uten ansvarsrett. Dette betyr at alle søknadspliktige byggesaker nå skal avsluttes med ferdigattest.  

  

Kommunen sliter med at mange glemmer, eller ikke er klar over at ferdigattest må være utstedt før nybygget eller tilbygget tas i bruk! Dette gjelder også for driftsbygninger i landbruket! Ansvarlig søker skal være klar over dette kravet, men selvbyggere bør også kjenne til dette fordi det også framkommer som et av vilkårene i selve byggetillatelsen. Det viktigste dokumentet i en byggesak er nettopp ferdigattesten! 

 

Les mer; Info om ferdigattest

12.01.2015

NaturskadefondErstatning på verdier som ikke kan brannforsikres vil i en del tilfeller kunne dekkes gjennom Statens naturskadefond. Det er lensmannen som er kontaktperson for naturskadefondet. Slike skader er f.eks skade på dyrka mark og bruer. Etter loven er naturskade en skade som direkte skyldes naturulykke ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Statens Naturskadefond har egenandel på kr 10.000 og vil kunne dekke 85% av overskytende skader, dersom skaden kvalifiserer for erstatning.

23.05.2013

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvannKommunestyret vedtok 24.05.12 ny lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende).  Forskriften er utarbeidet i fellesskap for kommunene Alvdal, Folldal, Os, Tolga og Tynset, med hjemmel i Forurensningsforskriften § 12-6. Ikraftsetting er fra 01.08.12.

Link til forskriften: Lokal forskrift - utslipp av avløpsvann

06.07.2012

Geodatasamarbeidet i NØStatskog SF gjennomfører et landsomfattende prosjekt som går ut på å oppdatere matrikkelen, dvs. landets offisielle register for fast eiendom, for deres eiendommer. Statskog SFs eiendommer i Folldal omfatter Folldal Statsallmenning og har gnr. 230 bnr. 1 i matrikkelen. Yttergrensene for eiendommen er lagt inn i matrikkelen, men mange av festene er ikke kartlagt eller kartlagt med dårlig nøyaktighet.

Følgende opprettinger skal gjennomføres:

13.02.2012

SkiltKommunestyret har vedtatt at det skal tildeles offisielle vegadresser, sak 09/854 vedtak om vegadresseringsplan. Det er mange og store fordeler med presise adresser, både ved utrykning, distribusjon og annen offentlig og privat tjenesteyting.

 

Les mer: Info - Tildeling av vegadresser

13.01.2012

Kontaktinfo bolig og eiendom

Telefontid servicekontor 

Kl. 09.00-14.30

Tlf 62 49 10 00

Postmottak    

 

Enhetsleder TLU:

Ole Håkon Flatøy

Tlf 91717785

 

Byggesaksbehandler:

Odd Roar Hovde

Tlf 91717791

 

Næringssjef:

Klaas Van Ommeren 

Tlf 62 49 03 10