Nyheter

blåleddvedFolldal kommune vil sterkt anbefale at alle fjerner blåleddvedbuskene fra hagene sine.

 

Det er ennå ikke for sent med tiltak for å stoppe spredning av blåleddved denne vekstsesongen. Det du kan gjøre er:

 

- Hvis du fortsatt ønsker å ha blåleddved i hagen, må du plukke bærene før fuglene tar dem. Eller du kan klippe busken og pass på at bærene blir med. Husk da å brenne bærene eller ha de i restavfallssekken, slik at de ikke kommer på avveie.

30.08.2017

BlåleddvedNy vekstsesong er i gang, også for blåleddveden. Det kan virke håpløst å bekjempe busken, når vi ser hvordan den sprer seg i utmarka med store busker med bær. Folldal kommune vil derfor sterkt anbefale at alle fjerner blåleddvedbuskene fra hagene sine. Et sted må vi begynne og for å kunne få bukt med spredningen er Folldal kommune helt avhengig av dugnadsarbeid.


Blåleddved er en fremmed art som er med på svartelista i risikokategorien «svært høy risiko (SE)». Arten forekommer i store mengder på enkelte plasser i bygda. Frøene til blåleddved kan spres over store avstander ved hjelp av fugl, og er særlig inntrengende i furu- og bjørkeskog.

09.06.2017

BlåleddvedMøtet startet med en orientering ved kommunen v/ Synnøve Steien Bakken om blåleddved og metoder for bekjempelse. Det virker som om omfanget har tiltatt mye de senere åra, og at det må tas grep for å stoppe dette. I tillegg til fjerning av buskene bør det sprøytes , ellers kommer de tilbake. Det fleste har kun tilgang til å kjøpe hageroundup, men personell med særskilt kurs kan få kjøpt roundup med sterkere konsentrasjon enten i væske- eller gelform.

 

Først og fremst må ansvarer om bekjempelse ligge på den enkelte grunneier, både i private hager og i utmarka. Det er likevel ønskelig å få til en felles dugnad for å kunne intensivere rydding i avgrensa områder der problemet er størst.

06.07.2016

Vi minner om at innehavere av dispensasjoner motorferdsel i utmark skal etter kjøring og senest innen 15.mai gjeldende sesong levere utfylt kjørebok til

Folldal kommune. Kjørebok skal leveres sjøl om ingen tur er benyttet.

 

 Bil i utmark

Frist for å levere søknad om tillatelse til motorferdsel på barmark er 1. mai. Merk at veier som ikke er opparbeidet for kjøring med vanlig bil, også regnes som utmark og krever søknad om tillatelse. Alle søknader om transport på barmark blir behandlet politisk av formannskapet.

 

18.04.2016

Sekk eller dunk fra FIASNå kan du velge dunk i stedet for sekk til restavfallet ditt. Tjenesten er valgfri, og koster kr. 200,- pr. år, inkl. mva. 

 

Bestill før 1. april 2016.  Les mer hos FIAS.no

 

05.02.2016

Det nye naturtypekartet for Folldal viser 38 lokaliteter av nasjonal verdi og 131 av regional verdi i kommunen.

 

Feltarbeidet i Folldal ble utført av Miljøfaglig Utredning i 2013 og er rapportert i deres rapport 2014-13. Fylkesmannen har kvalitetssikret dette materialet som nå er tilgjengelig i den nasjonale Naturbasen.

Les mer hos Fylkesmannen.no 

17.12.2015

Markbulia.bmpDet er for tiden stor interesse rundt Olje- og Energidepartementet sin behandling av søknad om konsesjon på nytt Einunna kraftverk i fjell og utvidelse av magasin i Markbulia. Her finner du en sammenstilling av kommunens behandlinger i åras løp, samt en link til NVE sitt nettsted for konsesjonssaken.

 

17.11.2015

EnergireduksjonAlvdal, Folldal, Rendalen og Tolga kommuner samarbeider om et energispareprosjekt hvor målsetningen er å redusere energiforbruket og å fase ut bruk av fyringsolje som grunnlast i kommunale formålsbygninger. For å oppnå dette inngår prosjektkommunene i disse dager en energisparekontrakt (også kalt EPC-kontrakt, EPC=Energi Performance Contracting). Kontrakten omfatter analyse av energibruk og gjennomføring av lønnsomme energitiltak i totalt 38 kommunale bygg (over 57 000 m2). Tiltakene kan omfatte alt fra etterisolering av loft til installasjon av varmepumper i byggene og nye styringssystemer.

 

Les mer: Energispareprosjekt

30.10.2015

HøstbladVi ser oss dessverre nødt til å stenge plassen vi anla for å samle opp blåleddved. Det viser seg at folk kjører alt hageavfallet sitt dit og det var ikke meningen. Minner om at FIAS har åpent hver torsdag fra kl.14.00 til kl. 19.00 og hageavfall skal leveres dit og det er GRATIS.

20.10.2015

FollaI forbindelse med overvåking av gruvepåvirka vassdrag vil Direktoratet for Mineralforvaltning gjennomføre fiskeundersøkelser i Folldal (Folla på strekningen Brubakk til nedstrøms samløp med Grimsa). Både upåvirket og påvirket områder vil bli undersøkt.  

 

Undersøkelsen gjennomføres for å få bedre oversikt over situasjonen for fiskebestandene, og resultatene vil bli brukt som del av grunnlaget for vurdering av tiltak. Artssammensetning, tetthet og aldersfordeling vil bli registrert. Om mulig vil et begrenset antall fisk bli tatt ut for analyse av metaller, resten blir satt tilbake i elva. Alt utstyr blir grundig desinfisert før og etter bruk. Undersøkelsen gjennomføres av erfarne ferskvannsøkologer fra COWI AS.

 

Undersøkelsen gjennomføres ved bruk av elektrisk fiskeapparat. Det innhentes nødvendige tillatelser fra fylkesmann/fylkeskommune før arbeidet gjennomføres.

 

Feltarbeidet planlegges gjennomført i løpet av uke 36. Spørsmål kan rettes til Siw-Christin Taftø, Direktoratet for mineralforvaltning, tlf 73 90 40 50.

31.08.2015

settogskutt.no

 

Veiledning til digital føring av sett elg, sett hjort og slaktevekskjemaer finnes her; Settogskutt.no_bruksanvisning

17.09.2014

RapportSommeren 2013 ble det i samråd med Fylkesmannen i Hedmark gjennomført en kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper i kommunen.

 

Firmaet Miljøfaglig Utredning AS har utført kartleggingen på oppdraget for Folldal kommune.

 

Rapport: Naturtypekartlegging_Folldal

29.04.2014

Motorferdsel i utmarkOpplevelsen av fred og ro når man ferdes i naturen er viktig for mange. Formålet med regelverket som regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag er å verne om naturmiljøet og å sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier.

 

Veiledning fra Miljøverndirektoratet om regelverket for motorferdsel i utmark kan du lese her.

 

Vær oppmerksom på at i tillegg gjelder egne regler for motorferdsel i verneområder. 

 

Miljødirektoratet har utarbeidet en brosjyre som gir en kort orientering om reglene for motorferdsel i utmark og vassdrag. Brosjyren finner du her

06.03.2014

Scooterløyper. Foto: Hallgeir Westrum ANBFør plan for snøscooterløyper kan vedtas, må kommunen vedta egen forskrift om deltagelse i forsøksordningen. Sak om dette blir lagt fram for behandling i kommunestyret snarest.

 

Selv om forskriften ikke er vedtatt enda, ønsker vi likevel allerede nå å få innspill til aktuelle løyper. Det stilles en del krav i forhold til hvilke løyper som kan godkjennes, for eksempel kan løype ikke legges i verneområder eller nasjonale villreinområder. Det vil også være krav om samtykke fra grunneiere om kjøring over deres eiendom. Planarbeidet skal følge reglene om arealplaner etter plan- og bygningsloven.

 

For mer informasjon, se www.miljokommune.no

12.12.2013

NaturtypekartleggingI Folldal er det registrert lite av artsrike slåttemarker og verdifulle innmarksbeiter. I forbindelse med naturtypekartlegginga som foregår her i sommer (se «Naturtypekartlegging i Folldal kommune…..»), kan det være mulig å få kikket på arealer som en mener burde vært registrert som artsrik slåttemark eller verdifullt innmarksbeite. Potensialet for dette er nok først og fremst gamle kulturmarkområder med ekstensiv drift.

 

21.08.2013

NaturtypekartleggingI samråd med Fylkesmannen i Hedmark skal Folldal kommune i 2013 gjennomføre en kvalitetssikring og nyregistrering av verdifulle naturtyper i kommunen. Arbeidet er satt bort til firmaet Miljøfaglig Utredning AS.

 

Kartleggingsarbeidet omfatter en god del feltarbeid i tidsrommet ca. 1. juli til ca. medio september. Grunneiere i kommunen er med dette varslet om at slikt feltarbeid vil foregå.

02.08.2013

tema syklingEtt av mange tiltak i Folldal kommune sin klima- og energiplan er at vi ønsker å sette ut sykkelstativ ved våre offentlige bygg.

Vi ønsker å gjøre dette dels for å motivere til økt bruk av sykkel som mulig fremkomstmiddel, og dels for å legge til rette for de som bruker sykkel.

 

Vi har nå startet opp med anskaffelse av sykkelstativ, og vi setter ut stativene fortløpende. Vi håper at flere vil la seg inspirere til økt bruk av sykkel – dette kan ses både som et tiltak for klima, og også som et tiltak for bedre folkehelse.

22.05.2013

NVENVE frarår at det gis konsesjon til økt regulering i Markbulia og bygging av nytt Einunna kraftverk i Folldal kommune. Hovedbegrunnelsen er negative virkninger for det nasjonalt viktige kulturlandskapet i Einunndalen, og for verdifullt naturmangfold.

13.04.2012

Kontaktinfo - Natur og miljø

Telefontid servicekontor 

Kl. 09.00-14.30

Tlf 62 49 10 00

Postmottak    

 

Enhetsleder TLU

Ole Håkon Flatøy

Tlf 91717785


Fagkonsulent

Synnøve Steien Bakken

Tlf 48883227

 

Skogbrukssjef 

Anders Jensen 

Tlf 958 42 247