Tjenester A - Å

Folldal kommune skal tilby riktige, gode og kostnadseffektive tjenester til innbyggerne, slik at den enkeltes rettigheter ivaretas.

 

Du vil finne igjen hele kommunens tjenestetilbud under de ulike temaene i menyen. Alle tjenestene kommunen utfører er beskrevet i såkalte tjenestebeskrivelser, som står listet alfabetisk under:

A  

Adopsjon fra utlandet

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

Allemannsretten 

Arbeidsgiveravgift 

Askespredning
Avlastning barn og unge

Avlastningsopphold på sykehjem
Avløsertilskudd ved ferie og fritid (gjelder jordbrukere)
Avløsertilskudd ved sykdom mv (gjelder jordbrukere)
 

 

Barnehageplass 

Barnehage - interkommunalt tilsyn
Barne- og ungdomsteamet (BUT) 

  - Samtykkeerklæring BUT 

Barneverntjenesten - hjelpetiltak i hjemmet

Beitebruk - Tilskudd til tiltak i beiteområder

Besøkshjem – å være besøkshjem

Bevilling for salg av alkoholholdig drikke (salgsbevilling)

Bevilling for servering av mat og drikke (serveringsbevilling)

Bevilling for skjenking av alkohol (skjenkebevilling)

Bevilling for skjenking av alkohol i lukkede selskaper (ambulerende)

Bevilling for skjenking av alkohol i åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)

Bolig og fritidsbolig - bygging

Bolighygiene - veiledning om inneluft og inneklima

Boligtilskudd  

Boplikt 
Borgerlig vielse

Bostøtte 

BPA - Brukerstyrt personlig assistanse

Bruksendring 

BU-midler til investering og utvikling i landbruket

Byggavfall - kildesortering

 

D 

Dagmamma - godkjenning av virksomhet

Dagtilbud
Demensteamet i Folldal
Drenering av jordbruksjord - tilskudd
Driveplikt 

 

E  

 

Eiendomsskatt - utsettelse, nedsettelse og ettergivelse

Eiendomsskatt - fritak

Eierseksjonering 

Ergoterapi 

Etablererprøven 

 

 

Familievernkontor 

Farlig avfall 

Fasadeendring 

Fastlege 

Feiing og tilsyn med ildsted

Fellingstillatelse for hjortevilt og bever

Feste av kommunal tomt - innløsning

Forhåndskonferanse 

Forliksråd 

Forskuddsskatt (næringsliv)

Forskuddstrekk av skatt (ansatt)

Fosterhjem - å være fosterhjem 

Fravær på vitnemål i grunnskolen

Frisklivssentral 

Fylling og planering av terreng

Fyrverkeri – salg og oppbevaring

Fysioterapi 

 

 

Generelle miljøtiltak i jordbruket  (RMP; www.fylkesmannen.no/hedmark/RMP )

Godkjenning/melding av frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet

Gravetillatelse og varsling om arbeid på kommunal vei eller grunn 

Gravlegat for stell av gravsted

Gravlegging og kremasjon (gravferd)

Grunnskoleopplæring for voksne (ordinær)

 

H  

Habilitering og rehabilitering

Helsestasjon 0-5 år 

Helsestasjon for ungdom

Helsetilbud til flyktninger og asylsøkere

Hjemmehjelp 

Hjemmesykepleie 

 

I  

Individuell plan og koordinator

Innsynsrett – offentlige dokumenter

Innsynsrett – personopplysninger

Introduksjonsprogram for nyankommet utlending

 

J  

Jegerprøve og opplæringsjakt

 

K  

Karakterer - klage
Kommunale veger i Folldal - vedlikehold

Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom

KRLE-undervisning – mulighet for delvis fritak

Kulturmidler 

Kunnskapsprøven 

 

L  

Landbrukseiendom - deling

Landbruksvei – bygging

Ledsagerbevis for person med nedsatt funksjonsevne

Legevakt 

Leirskoleopphold 

Leksehjelp - grunnskolen

 

M  

Matombringing 

Melding til barneverntjenesten (bekymringsmelding)

Mindre tiltak med søknadsplikt (uten ansvarsrett)

Mindre tiltak uten søknadsplikt

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Musikk- og kulturskole

 

N  

Nabovarsel 
NAV - Opplysning_råd og veiledning
Nydyrking

 

 

O  

Omsorgsbolig 

Omsorgslønn 

Omsorgsovertakelse av barn

Oppdeling av grunneiendom (ny matrikkelenhet)

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige

Oppmålingsforretning

Opprettelse av ny grunneiendom i matrikkelen

 

P  

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Permisjon fra grunnskolen
PP-tjenesten (pedagogisk psykologisk tjeneste)

Privat avkjørsel fra offentlig vei
Produksjonstilskudd i jordbruket

Psykiske helsetjenester

 

R  

Radon– måling og tiltak

Reguleringsplan - detaljregulering 

Renovasjon 

Restskatt for personlige skattytere (ansatt)

Restskatt for upersonlige skattytere (næringsliv)

Rustiltak 

 

S  

Samarbeid mellom hjem og skole

Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre

Skatteattest (Attest for skatt og merverdiavgift) 

Skilt og reklame langs kommunal vei

Skolefritidsordning (SFO)

Skolehelsetjeneste 

Skoleskyss 

Skolestart  

SMIL-midler (Folldal)
Spesialundervisning for voksne (grunnskole)

Spesialundervisning i grunnskolen

Spillemidler til idrett-, frilufts- og nærmiljøanlegg

Startlån bolig 

Støtteperson/støttekontakt 

Svangerskapsomsorg 

Sykehjem - korttidsopphold

Sykehjem - langtidsopphold

 

 

Tekniske hjelpemidler ved redusert funksjonsevne- utlån 
Tidligere skolestart (fremskutt)

Tidligpensjon til jordbrukere (TPO)
Tilrettelagt transport (TT-kort)

Tolketjeneste for fremmedspråklige

Trygghetsalarm 

 

U  

Utsatt skolestart 

Utslippstillatelse 

 

V  

Vaksiner 

Vald (jaktområde) - godkjenning

Vann og avløp - tilkobling

Vannforsyning og drikkevann

Verge – trenger du verge?

Virksomheter med meldeplikt (miljørettet helsevern)

 

Ø  

Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp

 

 

 

Publisert av: Åse Brendryen
31.08.2011