Næring

BergmannNæringslivet i Folldal var frem til nedleggelsen av gruvedriften i 1993 dominert av bergverk og primærnæringene jord- og skogbruk. Landbruket står fortsatt sterkt og utgjør i dag 20 % av sysselsettingen. Jordbruksarealet består hovedsakelig av eng og beite, og inntektene på gardene kommer derfor fra husdyrhold.

Rike fjellbeiter og gode seterbilveier gjør at seterbruket har stor betydning. Klimaet gjør at skogbruket er av relativt lite omfang, men malmfuru danner grunnlag for en utstrakt trebearbeidings-virksomhet, blant annet innen lafting. Folldal kommune er den største arbeidsgiveren i bygda.

 

Rapport: Evaluering av tiltaksapparatet i Folldal kommune

Nyheter
ku2018

Landbrukskontora i Nord Østerdal arrangerer møte om klimasmart landbruk Det blir tilbud om samme møtet i alle kommuner. Les invitasjon til møtene her. Tilbud om møte i Folldal blir torsdag 26. april klokka 19.30 på Grimsbu Turistsenter. Alternativt er det samme møtet i nabokommunene om annet tidspunkt passer bedre. Landbruksrådgivinga og TINE stiller med foredragsholdere.  

19.04.2018

 

Grøfting aSøknadsfrist 15. mai

 

SMIL-ordningen er velkjent for mange av dere, og skal bidra til at det blir gjennomført miljøtiltak ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Fylkesmannen i Hedmark har tildelt Folldal kommune kr 360.000,- til videre fordeling på lokale SMIL-prosjekter i 2018. 

 

 

 Søknadsfrist 15.mars gjelder alle foretak som har husdyr

  • Du må søke elektronisk via Altinn
  • Du kan levere søknaden fra og med 1. mars, som er telledato
  • Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. mars

Det er ikke mulighet til å levere søknad etter at søknadsfristen er gått ut. Dersom du ikke søker innen fristen, får du ikke tilskudd. Vi oppfordrer derfor alle til å søke i god tid før den 15. mars.

05.03.2018
Lyst-til-aa-ta-steget-og-starte-egen-bedrift

Folldal Vekst og landbrukskontoret har i samarbeid fått gjennomslag for at ett av fylkeskommunens etablerkurs skal arrangeres med alle samlinger lokalt i  Folldal. Første samling er 7. mars. Alle samlinger fra 17.30 - 21.00. Siste påmeldingsfrist 7. mars, men meld deg på så fort som mulig. Link til påmelding her.

 

Les mere om etablerkurset her.

14.02.2018

Kakelldalen 52KBHedmark har store, produktive utmarksarealerer og et lett tilgjengelig beitelandskap. Nå er det mulig å søke om midlene for 2018 som tilrettelegger for bedre utnyttelse av beiteressursene.

Søknadsfrist 1. mars.

 

For mer informasjon, følge linken til Fylkesmannens nettside.

08.02.2018

Søknadsfrist 15. oktober 2017 (telledato 1. oktober) 

 

Det nærmer seg siste frist for å søke på del 2, produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Søknadsfristen er absolutt og det finnes ikke muligheter til å levere søknad etter at fristen har gått ut.  For søknad om avløsertilskudd er det mulig å etterregistrere utgifter, men forutsetningen er at søker innen fristen 15. oktober krysser for "Jeg søker avløsertilskudd". Dette sjøl om utgiftene kanskje kommer på senere tidspunkt i år.

 

 

06.10.2017

Forside - veiledningshefte 2017Søknadsfrist 1. oktober (20. oktober for beitelag)

Det kan søkes om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark - regionalt miljøtilskudd for 2017.

Eksempler på tiltak det kan søkes tilskudd til:

* Drift av seterareal

* Mjølkeproduksjon på setra

* Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

* Utsatt jordarbeiding

* Drift av beitelag (søknadsfrist 20. oktober)


Ved søknad levert etter fristen reduseres tilskuddet med kr 1.000,- pr virkedag.

For mer informasjon, trykk på overskrifta.

21.09.2017

JordprøveutstyrHar du jordprøver eldre enn 8 år? Da er det på tide å ta nye nå i høst! Landbrukskontoret har jordbor for utlån, skjema og prøveesker – ta kontakt i dag! 

 

Alle foretak som søker produksjonstilskudd i jordbruket skal utarbeide årlig jordprøvebasert gjødslingsplan. Dersom foretak som søker produksjonstilskudd ikke har gjødslingsplan skal tilskuddet avkortes, jfr. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 11.

 

For mer informasjon, trykk på overskrifta.

21.09.2017

landbrukEt nytt informasjonsskriv til gardbrukere og andre landbruksinteresserte i Folldal er sendt ut.

 

Les Over Skigard`n september 2017 her.

15.09.2017
Landbruk1

Kommunestyret vedtok 12. mai 2017 retningslinjer for behandling av saker etter jordloven og konsesjonsloven. Retningslinjene kan du lese her:

 

Retningslinjer for behandling av saker etter konsesjonsloven 

 

Retningslinjer for behandling av saker etter jordloven

15.06.2017

Produksjonstilskudd.jpgSøknadsfrist 15. mai 2017 gjelder for alle foretak som har husdyr

Det må søkes elektronisk via Altinn, det er ikke lenger mulig å benytte papirsøknad. Telledato ved søknad 15. mai er 1. mai.

 

Det vises til informasjon i "Over Skigard'n" som tidligere er lagt ut på kommunens nettside, de fleste gardbrukere har nok også fått denne tilsendt på epost. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i det nye systemet, og søke så tidlig som mulig.

04.05.2017

Bu bak Holen - TempelrustanSMIL-forskriften er endret fra 2017 når det gjelder hvem som kan søke:  Tilskudd kan innvilges til foretak der det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen, og som oppfyller vilkårene i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 2 og § 3 eller § 4.    Dette betyr at eier av landbrukseiendom nå kan søke SMIL-midler såfremt jorda er i drift og gir grunnlag for produksjonstilskudd i jordbruket.

04.04.2017

Sau på utmark. Foto Jorunn StubsjøenFylkesmannen i Hedmark forvalter ordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder».

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark og redusere tap av dyr på utmarksbeite. 

Utmarksbeiting foregår i stor grad i regi av beitelag som organiserer flere beitebrukere innenfor et definert utmarksbeiteområde. Beitelag er en prioritert målgruppe for denne ordningen.

27.02.2017

Fylkesmannen inviterer til regionmøter for oppsummering av beitesesongen 2016 og for å se på hvordan vi kan forberede oss før årets beitesesong. I vår region arrangeres møte den 1. mars kl. 19.00 på Taverna Alvdal. Målgruppe: beitebrukere, beitelag og saksbehandlere i kommunene.

For påmelding og invitasjon se fylkesmannen i Hedmark sin nettside.

Påmeldingsfrist 26. februar.

14.02.2017

Det vil bli gjennomført flere kurs i vinter for de som trenger autorisasjonsbevis til å kjøpe eller bruke plantevernmidler.

Alle som skal kjøpe og bruke plantevernmidler må ha autorisasjonsbevis fra Mattilsynet.
Autorisasjonsbeviset må fornyes hvert tiende år. I Hedmark er det 317 som har bevis som går ut i 2017.

Mer informasjon om kurs, se Fylkesmannen i Hedmark sin nettside.

14.02.2017
Grimsdalen beitedyr 52KB

Årets "Grovfòrseminar - Fjellandbruket" arrangeres torsdag 16. februar 2017 i Tynset kulturhus. Temaet i år er "Produksjon av kvalitetsmat fra fjellet". Påmelding innen 10. februar. 

 

Her kan du se programmet for dagen: Grovfôrseminar 2017

 

26.01.2017

Forside veileder RMP 2016Søknadsfrist 1. oktober

Det kan søkes om tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket - regionalt miljøtilskudd i Hedmark. 

Eksempler på tiltak det kan søkes tilskudd til:

 

* Seterareal

* Mjølkeproduksjon på setra

* Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel på eng eller i åker med rask nedmolding (2 timer)

* Utsatt jordarbeiding

 

Leverer du søknaden etter fristen, blir tilskuddet redusert med kr 1000,- pr virkedag.

Trykk på overskrifta for mer informasjon.

 

09.09.2016

Bu bak Holen - Tempelrustan                                                 Søknadsfrist 15. mai
TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET                        

Det kan innvilges tilskudd til foretak som oppfyller vilkårene om produksjonstilskudd i jordbruket. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

22.04.2016
Sau på utmark med Rondane i sikte

Beitelag, enkeltbrukere m.fl kan søke om midler til tiltak i beiteområder.

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. For mer informasjon og søknadsskjema, trykk på overskriften. 

Søknadsfrist er 1. mars. 

Mobil skogsbuKommunen har gjennom årene registrert at det gjensettes kvilbuer rundt om i utmarka. Det normale er at disse tilkjøres i forbindelse med tømmer- eller vedhogster og fjernes når arbeidene avsluttes. Men når bua kjøres ut i utmarka og blir stående på et område, med rekreasjon som formål, så er det IKKE greit og helt klart i strid med planformålet!

Utmarka er i all hovedsak avsatt som landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF) i kommuneplanen. Oppføring av bygninger i disse områdene er bare tillatt dersom de er nødvendige i forbindelse med utøvelse av «stedegen næring», som da vil si landbruksdrift. 

Les mer: Skogsbuer i Folldal

17.11.2015

Fra og med høsten 2015 blir det kontordag i Folldal annehver tirsdag for skog- og viltsaker. Kontordagene blir som hovedregel på uker med partall klokka 09.00 - 13.00. Endringen er ikke et innsparingstiltak, men kun en konsekvens av at flerer bruker nett eller telefon framfor eget oppmøte. Det er både mulig og ønskelig at publikum kontakter fagansvarlige for skog- og viltsaker alle ukedager, og utenom kontordagene i Folldal er det da henvendelse til Fellesforvaltningen for Landbruk og Miljø på Storsteigen.  Les mere her

27.10.2015

Gårdbrukere i Fjellregionen inviteres til  fagtur om storfekjøttproduksjon den 2. – 3. november 2015. Fagturen er et ledd i den pågående satsinga på økt storfekjøttproduksjon i Hedmark.

Påmeldingsfrist 16. oktober - se invitasjon.

 

Invitasjon til fagtur storfe Kongsvinger 2  -3  november 

16.10.2015

Forvaltningsstyret har med hjemmel i plan- og bygningslovens §10-12 vedtatt å legge forslag til kommunedelplan for seterområder ut til offentlig ettersyn i perioden 01.06.0215 – 01.09.2015. Vi ønsker høringsuttalelser fra enkeltpersoner, lag, foreninger eller organisasjoner.

 

Høringsuttalelser skal sendes Folldal kommune, på e-post postmottak@folldal.kommune.no eller brevpost Folldal kommune, Teknisk landbruk og utvikling, 2580 Folldal innen høringsfristen 01.09.2015.  

 

Høringsutkastet av "Kommunedelplan for seterområder i Folldal" kan du lese her. Papirkopi av plana er lagt ut i servicekontoret i Folldal kommune.

I forbindelse med høringsprosessen arrangeres en seterkveld på Romsdalssetra lørdag 15. august. Innbydelsen til seterkveld kan du lese her.

 

21.05.2015

 

Kulturlandskap 1Minner om søknadsfristen for SMIL-midler som er 15. mai ! 

Folldal kommune har fått tildelt kr 445 757 i SMIL-midler til videre fordeling i 2015. I tillegg kommer eventuelle inndratte midler i løpet av året.

Fra og med i år er det endringer i SMIL-ordningen, bl.a vil SMIL avgrenses til foretak som er berettiget produksjonstilskudd i jordbruket.

08.05.2015

landbrukFolldal kommune ønsker leverandører til landbruksprosjekt.

 

Les mer i konkurransegrunnlag og

               prosjektbeskrivelse

 

14.01.2015

Avskjæringsgrøft gammelsetra

15. oktober er siste frist for å søke om SMIL-midler til avskjæringsgrøfter og åpne kanaler. Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret.

 

08.10.2014

BeiteNY Søknadsfrist: 1. mars 2014

Søknaden om tilskudd skal sendes Folldal kommune for vurdering og anbefaling før den oversendes fylkesmannen. Vedtak om tilskudd fattes av fylkesmannen.

Det er utarbeidet nytt skjema for 2014, «SLF-431 B» «Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder». Skjemaet kan lastes ned fra SLFs hjemmeside ( www.slf.dep.no)

27.02.2014

Flistilskudd.bmpInformasjon om frister for flistilskudd resten av 2013: 

Statens landbruksforvaltning varsler at "flistilskuddet" blir fjernet fra 2014, og det er laget et opplegg for forvaltningen av gjenstående tilskuddsmidler i 2013 med flg. frister:

 

For å få dagens tilskuddssatser må søknadene være stemplet i kommunen innen 30. november - og leveransen må være målt og videresendt slik at Fylkesmannen har søknaden senest 4. desember.

 

Søknader som kommer inn til kommunen i desember 2013 vil få tilskudd ut i fra hva som er igjen av midler og vil få utbetalt i januar 2014. Disse må Fylkesmannen ha senest 8. januar. Søknader som kommer inn i 2014 får ikke tilskudd.

 

Kontakt landbrukskontoret i kommunen for mer informasjon- og søknadsskjema.

 

25.11.2013

RovvilterstatningSøknadsfristen for å få erstattet husdyr tapt til rovvilt er 1. november. Fra 2013 må søknaden sendes elektronisk via Elektronisk søknadssenter på Miljødirektoratets hjemmeside.

Les hele saken her

 

23.10.2013

Regionalt miljøtilskuddSøknadsfrist 1. oktober 

Det kan bl.a gis tilskudd til seterdrift med melkeproduksjon, jordbruksareal i seterområder, verdifulle innmarksbeiter, bevaringsverdige saueraser, utsatt jordarbeiding, vedlikehold av fangdammer/gardsdammer, spredning av husdyrgjødsel på åker eller eng. Det oppfordres til å søke elektronisk.

For mer informasjon:

26.09.2013

Driveplikt på dyrka markFra 2009 er det etter jordloven varig driveplikt på dyrka mark.

Driveplikta kan oppfylles ved:

-         Egen jordbruksdrift, eller 

-         Skriftlig utleieavtale av 10 års varighet. Kopi av avtale skal sendes kommunen. 

 

I Folldal finnes cirka 270 landbrukseiendommer med dyrka mark, men bare cirka 115 av disse har egen jordbruksdrift. Det er derfor i Folldal som i resten av Norge mye utleie av dyrka mark. Inntrykket er at det fortsatt vil kunne være enkelte utleieforhold som ikke er etter jordlovens krav, enten ved at skriftlig avtale mangler eller at varighet er kortere enn 10 år.   

Den som ikke kan eller ønsker å oppfylle driveplikta gjennom enten egen drift eller 10 års utleieavtale, må søke kommunen om fritak for driveplikt.   

  

Jordbrukssjef

23.04.2013

Kontaktinfo Næring

Telefontid servicekontor 

Kl. 09.00-14.30

Tlf 62 49 10 00

Postmottak    

 

Næringssjef

Klaas Van Ommeren

Tlf: 62 49 03 10

Mob: 404 13 616

 

Jordbrukssjef

Bjørn Gussgard

Tlf: 47979683

 

Rådgiver skogbruk  

Anders Jensen

Mob: 958 42 247

Styremøter i Folldal Vekst og Folldal Næringspark AS