Skjemaer A - Å

Skjema2

 

ELEKTRONISKE SKJEMAER 

Folldal kommune har enkelte elektroniske skjemaer, velg skjema, logg inn med ID-Porten, opprett ny bruker, eller gå direkte til skjema;

Ta kontakt med servicekontoret, om du har trøbbel med å fylle inn.  

 

Barn og familie 

 • Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
 • Barnehageplass - endring, permisjon, oppsigelse
 • Barnehageplass - ny søknad

   

  Bolig og eiendom 

 • Melding om plassering av enkelt byggetiltak etter ferdigstillelse

   

  Kultur, idrett og fritid 

 • Kulturformål - søknad om tilskudd - Retningslinjer for tildeling av kulturmidler 


  Skole og utdanning
   

 • Permisjon fra undervisning - søknad

   

  Næring 

 • Omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling)
 • Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)  
 • Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
 • Skjenkebevilling - søknad
 • Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)
 • Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)

   

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Her finner du en alfabetisk oversikt over øvrige skjemaer (pdf/word) som gjelder kommunale tjenester:

 • A  
  Arbeidstilsynets samtykke - søknad 

  Avlingssvikt – klimabetingede tap - erstatning 

  Avløsertilskudd ved ferie og fritid - Skjema - Søke elektronisk
  Avløsertilskudd ved sykdom m.v. (gjelder jordbrukere)

  Avkjørsel (- søknad om flytting, ny eller utvidet bruk)


 • B
   

  Beiteområder - søknad om tilskudd til tiltak

  Bostøtte 

  Bygdeutviklingsmidler – Innovasjon Norge 

  Byggeskjemaer og veiledning hos Direktoratet for byggkvalitet

   


  D
   

  Deling av eiendom, eiendomssak 

  Dispensasjon fra byggegrensebestemmelsene i vegloven


  E
  Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv
  Eiendomsskatt - utsettelse, nedsettelse og ettergivelse
  Etablererstilskudd 


 •  

  F
  Fratrekk av fravær på skolen (word) 
  Fritidskontakt (pdf) - (word)
  Fritak for feie- og tilsynsgebyr
  Folldal Flerbrukshus - søknad om leie (pdf) - (word)  Utlånsregler  

   

 • G 

  Grøftetilskudd: Tilskudd til drenering

  Generelle miljøtiltak i jordbruket - RMP regionalt miljøtilskudd
   

 • H 

  Helse og omsorgstjenester (pdf) - (word)

   


  I 

  Ildsted, sjekkliste/ Kontrollerklæring/ Melding om installasjon 

  Innmelding av elev på skolen - (pdf)

   

 • J 

  Jordleieavtale  - info bak om driveplikt

     


  K  
  Konsesjon 

  Konsesjon - egenerklæring 

  Kryssing/nærføring av riks- og/eller fylkesveg

   

   

  L
  Landbruksvei

  Ledsagerbevis 

   

  M 
  Melding om hogst i vernskog

  Miljøplan trinn 1 - sjekkliste
  Motorferdsel i utmark - pdf - word - Gislink kart 

   


  N
   

  Nydyrking - søknad om godkjennnig av plan 

   

   

  P
  Produksjonstilskudd i jordbruket - Skjema - Søke elektronisk  R
  Referanseprosjekter

  Radioaktivitet - søknad om erstatning for nedfòringskostnader mv


  S

  SFO - skoleåret 2015-16 (pdf) 

  Skoleskyss

  Spredeareal - leieavtale
  SMIL-midler

   

   

  T
  Tidligpensjon for jordbrukere  

  Tilknytning vann og avløp (word) - Pdf 
  Tilrettelegging av eksamen (særskilt)

  V
  Vannmåler meldingsskjema 
  Vedlegg søknadsskjema skogfond vedlikehold vei
  Vigsel skjema (word) - (pdf)

 • Nyheter