Planer

 

PLANER UNDER ARBEID 

 

Revidering av kommuneplanens arealdel 2018-2028

 

     

                  

 VEDTATTE PLANER                

 

ENHET PLAN
TLU

- Arealplan kart 

- Planbeskrivelse 

Vedlegg 

Oppvekst
Service og kultur

 

HRO
NAV

 

- Infoark Rus - kortversjon av planen

 

 

Økonomi Se under Styringsdokument- og rapporter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Les mer om Areal- og reguleringsplaner her - eller gå direkte til Planregisteret
Nyheter

Planprogram_vedtatt 20170615Planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel ble vedtatt i kommunestyret 15.06.2017.

 

Kommunen tar i mot innspill til revidering av kommuneplanens arealdel fram til 1. desember 2017. Se planprogrammet for hva kommunen spesielt ønsker innspill på.

 

Det vil bli arrangert allmøte torsdag 21.09.2017 kl. 19:00 på Flerbrukshuset. Her vil det bli informasjon om planprosessen, spørsmål og svar, diskusjon av ulike løsninger på problemstillinger knyttet til arealdelen, presentasjon av kartlegginger som grunnlag for vurdering av løsninger og innspill fra publikum. På møte vil det både være representanter fra det politiske miljøet i Folldal og administrasjonen. Folldal kommunes innbyggere samt hytteeiere/grunneiere, lag, foreninger og næringsliv vil bli spesielt invitert til møtet.

Revidering av kommuneplanens arealdel 2018-2028

07.07.2017

planerKommunestyret har i sak nr. 16/17 vedtatt endring av reguleringsplan R12.

 

Vedtaket kan i hht. plan- og bygningslovens §§ 1-9 påklages. Evt. klage skal framsettes skriftlig og rettes til kommunen. Frist for klage er tre uker etter kunngjøring.

Samlet saksfremstilling 

 

26.05.2017

SeterområdeKommunestyret vedtok 10.12.2015 kommunedelplan for seterområdene i Folldal kommune. Plana inneholder en omfattende faktadel, mål, tiltak og endel retningslinjer for behandling av søknader innenfor seterområdene etter blant annet plan- og bygningsloven.   

 

Hele plana kan du lese her

15.12.2015

Egil Eide og Klaas Van OmmerenKommunestyret vedtok strategisk næringsplan på sitt siste møte i denne perioden, torsdag 17.09. Næringskonsulent Klaas van Ommeren var også til stede, og orienterte kommunestyret om planen.

 

- Strategisk Næringsplan 2015-2020 

vedlegg 

 

18.09.2015

planerFolldal kommunestyre har den 18.06.14 egengodkjent endring av reguleringsplan for Streitlien Hyttefelt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven.

 

Endringen omfatter bl.a. regulering av veg fram til hver enkelt hytte, flytting av enkelte tomter samt etablering av noen nye tomter.

 

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens §§ 12-12 jf. § 1-9 og forvaltningslovens kap. VI. Klage må være sendt Folldal kommune, 2580 Folldal innen 01.08.2014

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må sendes Folldal kommune innen 3 år etter denne kunngjøring (jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3).

10.07.2014

Kontaktinfo politikk

Telefontid servicekontor 

Kl. 09.00-14.30

Tlf 62 49 10 00

Postmottak    

 

Ordfører

Hilde Frankmo Tveråen  

Tlf: 908 38 059

 

Utvalg og nemnder: 

 

Søk etter medlemmer
og utvalg her

- velg person eller enhet.