Tekniske tjenester

Tekniske tjenester

 

Tekniske tjenester omfatter drift av kommunale veger, bygningsmasse og vann- og avløpsanlegg. Tjenesten utføres av enhet for teknisk, landbruk og utvikling (TLU).

 

Noe er satt bort til interkommunale selskaper:

Informasjon om vannmålere 2018

Nyheter

AvløpsvannKommunestyret vedtok 12.10.17 ny lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende). Forskriften er utarbeidet i fellesskap for kommunene Alvdal, Folldal, Os, Tolga, Rendalen og Tynset, med hjemmel i Forurensningsforskriften § 12-6. Ikraftsetting er fra 01.01.18.

 

Link til forskriften: https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2017-10-20-1808 

12.12.2017

ByggesakFra og med 1. juli forenkles byggereglene.

 

Les her hva dette betyr for deg

29.06.2015

BrannKommunen får enkelte ganger spørsmål om hvilke regler som gjelder for brenning av avfall samt tips om at ulovlig brenning pågår.

 

I utgangspunktet er all brenning av avfall ulovlig med mindre:

  • det foreligger en tillatelse fra SFT eller Fylkesmannen (forurensningsmyndigheten),
  • forurensningen fra forbrenningen kan anses som "vanlig" forurensning fra boliger, primærnæringer mv. Med "vanlig" forurensning menes for eksempel halmbrenning i jordbruket, flatebrenning i skogbruket, brenning av tørt hageavfall, og opptenning/brenning av avispapir i vedovnen hjemme eller på hytta.

Etter forurensningslovens § 7 fjerde ledd skal kommunen føre tilsyn med all åpen brenning og brenning av avfall i småovner. Kommunen skal også føre tilsyn slik at ulovlig brenning av produksjonsavfall og brenning av avfall i bakgårdsovner og lignende ikke skjer.

 

Kommunen kan følge opp tilsynet ved å fatte enkeltvedtak i medhold av forurensningsloven § 7 fjerde ledd, og pålegge den som forurenser å sørge for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av forurensningen. Kommunen kan også ilegge forurensningsgebyr og kreve refusjon av eventuelle utgifter kommunen har hatt i forbindelse med gjennomføring av tiltak på vegne av forurenser, og eventuelt anmelde ulovlig forurensning til politiet. Henvendelser fra publikum om ulovlig brenning av avfall skal rettes til kommunen.

 

Enhet for teknisk, landbruk og utvikling  

23.04.2013

FIAS utfører tjenester innen septik for kommunene i Nord-Østerdal:

  • Slamsuging, Høytrykkspyling, Spesialavfall, Tankrens, VA-kontroll

FIAS: tlf 62 49 48 00

Vakttelefon tankrenovasjon: 976 99 999

 

26.03.2013

Kontaktinfo Tekniske tjenester

Telefontid servicekontor 

Kl. 09.00-14.30

Tlf 62 49 10 00

Postmottak    


Teknisk vakt:
Tlf: 995 87 411

 

Enhetsleder TLU:

Ole Håkon Flatøy 

 

Avd.leder kommunal teknikk:

Espen Moseng

 

Saksbehandler plan/geodata:

Synnøve Kjønsberg

 

Avd. ingeniør:

Odd Roar Hovde 

 

Driftsleder VA:

Svein Arne Hovde